ISO – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

KVALITETSPOLICY
Kökspennan skall som ett ansvarstagande storköksprojekteringsföretag verka för att genom hela arbetsprocessen och i färdigt resultat uppfylla och gärna överträffa våra kunders ställda förväntningar.

Alla medarbetare skall känna delaktighet i denna ambition och med engagemang vilja bidra till en god storköksrestaurangmiljö avseende ergonomi och miljö.

Detta innebär att vi konkret:

  • Engagerar alla medarbetare i vårt kvalitetstänkande
  • Säkerställer att vårt kvalitetstänkande genomsyrar samtliga processer (hela verksamheten)
  • Alltid följer gällande lagar och förordningar
  • Är lyhörda på våra kunders behov
  • Kontinuerligt utvecklar vårt kvalitetssystem, vår kompetens och vår arbetsmetodik och därigenom vårt renommé.

ARBETSMILJÖPOLICY
Vi tror att en sund och trivsam arbetsmiljö med friskvård, medarbetarsamtal och samverkan utgör grunden för att medarbetarna skall kunna utvecklas och blomstra. Vi är övertygade om att friska och nöjda medarbetare innebär nöjda kunder – och därmed ökad lönsamhet.

Att vi även tar hänsyn till våra kunder och restaurangpersonals arbetsmiljö i uppdrag, påminner oss samtidigt om att vårt eget arbetsklimat.

Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och god arbetsmiljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en sund arbetsmiljö.

I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid förändringar i verksamheten ska arbetsmiljöfrågor diskuteras, arbetssituationen, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker av stress och negativ psykosocial arbetsmiljö.

Vårt arbetssätt för att förebygga ohälsa sker genom en öppen, trygg och tillåtande företagskultur där möten, medarbetarsamtal och personalenkäter är återkommande verktyg.

Ledningen har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

Vi bevakar och följer ständigt tillämplig arbetsmiljölagstiftning och andra krav.

MILJÖPOLICY
Kökspennan skall genom kvalificerat storköksprojekteringsarbete söka bidra till utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle där ständiga förbättringar är vårt ledord. Vi beaktar särskilt smarta lösningar som bidrar till energieffektiva storkök.

Detta innebär att vi konkret:

  • Skall söka jämställa miljöaspekter med konstnärliga, funktionella och ekonomiska värden.
  • Vi i projekt aktivt verkar för att våra kunder väljer lösningar som är tillfredställande ur ett miljöperspektiv.
  • Miljövänliga alternativ skall alltid efterfrågas såväl internt som i projekt
  • Att vår personal alltid är uppdaterade på senaste miljö- och energieffektiva storkökslösningar samt att miljölagar och miljöregler följs